Top 6 ý nghĩa sâu sắc lịch sử và tên thường gọi theo từng giai đoạn ngày xây dựng đoàn 26 – 3

03-02-2021 6 2852 1 0

Báo lỗi

Hưởng ứng tháng thanh niên và hướng tới kỉ niệm Ngày xây dựng Đoàn 26 – 3, việc ôn lại truyền thống của Đoàn là một hoạt động chào mừng ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Hãy cùng Toplist điểm lại những tên thường gọi của Đoàn ta và ý nghĩa sâu sắc lịch sử để tôn vinh và tự hào về những thế hệ thanh niên đi trước, tiếp nối thêm trang sử vẻ vang của Đoàn.

123456

1


Bình An

Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương là tên thường gọi thứ nhất của tổ chức
Đoàn ngày nay. Tháng 7 năm 1936, trước trào lưu cách mạng trái đất, Hội nghị
Trung ương Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách
mạng trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta lúc này là triệu tập
mũi nhọn, đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi những quyền tự
do, dân chủ cải thiện đời sống. Chính vì vậy, Đảng chủ trương lập Mặt trận
Nhân dân Phản đế sau đổi thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ, đồng thời ra quyết
định quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động
thanh niên.

vì vậy, trong giai đoạn cách mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm
1939,
Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông
Dương
thích hợp với nhiệm vụ chính trị qua những nghị quyết của Đảng. Đoàn Thanh
niên Dân chủ Đông Dương hoạt động công khai minh bạch, có cơ quan ngôn luận riêng, đó là
những trang báo “Bạn dân”, “trái đất”, “Mới” phát hành trên khắp toàn nước. Ngoài việc phát hành báo, tổ chức còn lập ra những Hội đọc sách, Hội văn
nghệ, Hội thể thao, đặc biệt là hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chủ nghia Mác. Đoàn đã
xây dựng đội ngũ của tớ gồm hàng vạn đoàn viên, đấu tranh kiên định dưới
ngọn cờ của Đảng.

Được sự quan tâm của những Xứ ủy Đảng, trào lưu thanh niên và tổ
chức Đoàn được củng cố, phát triến sâu rộng, có hệ thống từ cơ sở đến tỉnh,
thành và xứ. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 1939, đại chiến trái đất thứ 2 bùng nổ,
thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, khủng bố trào lưu đấu tranh của những tầng lớp
nhân dân và thanh niên ta. Tổ chức Đoàn phải quay về hoạt động bí mật.

Trang báo
Trang báo “Bạn dân” – cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Trong thời kì cách mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương phù hợp với nhiệm vụ chính trị qua các nghị quyết của Đảng.
Trong giai đoạn cách mạng từ nửa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương thích hợp với nhiệm vụ chính trị qua những nghị quyết của Đảng.


2


Bình An

Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương là tên thường gọi tiếp theo của Đoàn
trong lịch sử. Mỗi tên thường gọi thường gắn với cùng một ý nghĩa sâu sắc lịch sử không giống nhau. Tháng
11 năm 1939, Trung ương Đảng họp lần thứ 6 tại Gia Định đã nhấn mạnh: giải
phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chủ
trương lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương nhằm đoàn kết rộng
rãi những tầng lớp nhân dân, những giai cấp và dân tộc ở Đông Dương để đánh đổ đế
quốc Pháp và bè lũ tay sai của chúng.

Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang
tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Đoàn đã xây dựng được cơ sở ở
nông thôn, trong những nhà máy và những trường học. Trong tình hình mới, tổ chức
Đoàn hoạt động bí mật và được tổ chức chặt chẽ. Những đoàn viên thanh niên dân
chủ được thử thách, lựa chọn và chuyển thành đoàn viên thanh niên phản đế. những
hội viên thanh niên trong những tổ chức thanh niên phổ thông được giao những công
tác thích hợp để bồi dưỡng.

Tháng 9 năm 1940 nhân dân ta phải chịu ách thống trị “một cổ hai
tròng” bởi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Nhân dân Việt Nam và những thế hệ
thanh niên việt nam giai đoạn này không chịu khuất phục, điều đó thể hiện qua những
cuộc khởi nghĩa như: khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, binh biến ở đồn Đô Lương, Chợ
Rạng với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Tổ chức Đoàn đã đi đầu
trong những cuộc đấu tranh và khởi nghĩa vũ trang,
báo hiệu giai đoạn mới: chuẩn bị
tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay
nhân dân.

Thanh niên Việt Nam trong năm 40 quyết tâm hi sinh vì đất nước
Thanh niên Việt Nam trong năm 40 quyết tâm hi sinh vì vương quốc

3


Bình An

Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam

Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam phát hành trong hoàn cảnh lịch sử
đặc biệt. Tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 họp tại Đình
Bảng – Bắc Ninh đã nhấn mạnh: chính sách của Đảng hiện tại là chính sách cứu
quốc. Đồng thời, Hội nghị Trung ương Đảng cũng chỉ rõ: Việt Nam thanh niên cứu
quốc từ nay gồm có toàn thể thanh niên từ 18 đến 22 tuổi đấu tranh đánh Pháp,
đuổi Nhật. Tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phong
trào cách mạng Việt Nam.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị
trung ương Đảng lần thứ 8 họp tạ Pắc Bó – Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã
nêu lên quyết tâm sắt đá về vấn đề giải phóng dân tộc, không thể để nhân dân
chịu mãi kiếp trâu ngựa. Để tập hợp động viên những tầng lớp nhân dân đứng lên
đánh đuổi phát xít Pháp – Nhật, Hội nghị quyết định xây dựng Việt Nam Độc lập
liên minh (gọi tắt là Việt Minh) và những Hội cứu quốc, Trong số đó có Đoàn Thanh
niên Cứu quốc Việt Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Cứu quốc đúng là cao trào đấu
tranh giải phóng dân tộc.
Trong suốt chặng đường dài từ 1941 – 1956, Đoàn đã
đóng góp to lớn, kể cả hi sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong Cách mạng
Tháng Tám, lập nên Nhà nước Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu
tiên ở Đông Nam Á. Tháng 2 năm 1950, Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc được
triệu tập tại căn cứ địa Việt Bắc gồm 400 đại biểu của 3 miền vương quốc. Tiếp
sau đó, Đoàn đã đi tiếp chặng đường 9 năm kháng chiến Điện Biên đầy gian khổ hi
sinh để làm nên thành công giải phóng hoàn toàn miền Bắc (7-1954), xây dựng
hậu phương, chi viện cho giải phóng miền Nam.

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên

4


Bình An

Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam là tên thường gọi tiếp theo của Đoàn gắn
với cùng một chặng đường lịch sử thật vẻ vang. Sau thành công Điện Biên Phủ, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ mới, Bộ
Chính trị Trung ương Đảng trong phiên họp tháng 9 – 1954 đã đổi tên Đoàn Thanh
niên Cứu quốc thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Đây là tổ chức quần chúng tiên
tiến của thanh niên Việt Nam
có tác dụng như một lực lượng dự trữ và là cánh tay của Đảng.

Quyết nghị của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ của Đoàn trong giai đoạn mới
và đề ra kế hoạch xây dựng Đoàn rất cụ thể. Theo Quyết nghị, việc đổi tên Đoàn
có tác động đến việc xây dựng một trào lưu thanh niên lớn mạnh trong toàn
quốc, đến việc phát triển cơ sở Đảng trong quần chúng lao động và việc hoàn
thành những nhiệm vụ cách mạng hiện tại.

Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn (16/3/1931 - 26/3/1966)
Lễ kỉ niệm 35 năm ngày xây dựng Đoàn (16/3/1931 – 26/3/1966)
Thanh niên miền Bắc với phong trào: Ba sẵn sàng
Thanh niên miền Bắc với trào lưu: Ba sẵn sàng

5


Bình An

Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh được vinh hạnh đặt theo tên của
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người là anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân
văn hóa trái đất và cũng là người sáng lập Đoàn đã mãi mãi đi xa vào trong ngày 2 – 9 – 1969 trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc. triển khai theo Di chúc
thiêng liêng của Bác, đáp ứng nguyện vọng của thế hệ trẻ và đề nghị của Đoàn
Thanh niên Lao động Việt nam, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 40 ngày xây dựng Đảng (3/2/1930 – 3/2/1970), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết cho Đoàn
thanh niên, Đội thiếu niên và nhi đồng được mang tên Bác.

Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao
động Hồ Chí Minh là vinh hạnh lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Tổ
quốc và nhân dân. Đoàn ta được mang tên Bác càng làm rõ mục đích và tính chất
của Đoàn là đội tiên phong chiến đấu của thanh niên Việt Nam, đi đầu phấn đấu
cho lý tưởng cao quý của Đảng và Bác Hồ là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên với phong trào: Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người
Thanh niên với trào lưu: Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người

6


Bình An

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chiến dịch Hồ Chí Minh tháng tư – 1975 đã kết thúc thắng lợi, giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất vương quốc, ngày 26 – 3 -1976, Lễ kỉ niệm 45 năm
Ngày xây dựng Đoàn được tổ chức trọng thể tại Thành Phố Hà Nội. Tại Lễ kỉ niệm này, tổ
chức Đoàn trong toàn nước đã thống nhất mang tên chung là Đoàn Thanh niên Lao
động Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong đại hội lần thứ 4 của Đảng tháng 12 – 1976,
Đảng đã quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam (2 – 1951) thành Đảng Cộng sản
Việt Nam. vì vậy Đại hội cũng quyết định đổi tên Đoàn thành Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và trào lưu thanh niên trong
giai đoạn mới là củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng
trường học cộng sàn chủ nghĩa của người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội
hậu bị tin cậy của Đảng
. Hơn 30 năm trôi qua, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn nước
luôn góp sức hết mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất
nước, đặc biệt trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vương quốc
dưới sự lãnh đạo của Đảng vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh,
dân chủ, văn minh.

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tích cực học tập và làm theo lời Bác
Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tích cực học tập và làm theo lời Bác

Từ khóa: Top 6 ý nghĩa sâu sắc lịch sử và tên thường gọi theo từng giai đoạn ngày xây dựng đoàn 26 – 3, Top 6 ý nghĩa sâu sắc lịch sử và tên thường gọi theo từng giai đoạn ngày xây dựng đoàn 26 – 3, Top 6 ý nghĩa sâu sắc lịch sử và tên thường gọi theo từng giai đoạn ngày xây dựng đoàn 26 – 3

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *