Hàm OR trong Excel là một hàm logic dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. OR trả về TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, để kiểm tra A1 cho x hoặc y, dùng =OR(A1=”x”,A1=”y”). Hàm OR hoàn toàn có thể được dùng như một phương tiện kiểm tra logic trong hàm IF để tránh thêm những hàm IFs lồng nhau, hoàn toàn có thể được phối hợp với hàm AND.

Cách dùng hàm OR trong Excel
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel cho Android
  • Microsoft Excel cho iOS
  • Microsoft Excel trực tuyến

Cách dùng hàm OR trong Excel

Mục đích sử dụng: Để kiểm tra nhiều điều kiện

Giá trị trả về: TRUE nếu có bất kỳ đối số đánh giá TRUE, nếu không, kết quả sẽ là FALSE.

Công thức: =OR (logical1, [logical2], …)

Trong số đó:

  • logical1 – Điều kiện hoặc giá trị logic thứ nhất để đánh giá.
  • logical2 – (tùy chọn) Điều kiện thứ hai hay giá trị thứ hai để đánh giá.

Lưu ý khi sử dụng hàm OR trong Excel

Dùng hàm OR Excel để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc, tối đa lên tới 255 điều kiện. Mỗi điều kiện logic (logical1, logical2…) phải trả về TRUE hoặc FALSE, hoặc những dãy hay những tham chiếu chứa giá trị logic.

Hàm OR sẽ đánh giá toàn bộ giá trị được cung ứng và trả về TRUE nếu có giá trị bất kỳ được đánh giá là TRUE. Nếu toàn bộ giá trị logic đều đánh giá là FALSE, hàm OR sẽ trả về FALSE.

Cả hàm AND và OR sẽ tổng hợp những kết quả thành một giá trị duy nhất. Điều này có nghĩa chúng không thể được dùng trong những công thức mảng cần cung ứng một chuỗi kết quả.

Ví dụ cách dùng hàm OR trong Excel

Để kiểm tra giá trị trong A1 hay giá trị trong B1 lớn hơn 75, dùng công thức Microsoft Excel sau:

=OR(A1vàgt;75,B1vàgt;75)

OR hoàn toàn có thể được dùng để mở rộng tính năng của những hàm Excel, chẳng hạn như hàm IF. Sử dụng ví dụ ở trên, bạn cũng hoàn toàn có thể cung ứng OR như logical_test cho hàm IF:

=IF(OR(A1vàgt;75,B1vàgt;75), "Pass", "Fail")

Công thức này sẽ trả về Pass nếu giá trị trong A1 lớn hơn 75 hoặc giá trị trong B1 lớn hơn 75.

Dạng mảng

Nếu dùng OR như một công thức mảng, bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm tra toàn bộ giá trị trong phạm vi của một điều kiện. Ví dụ, công thức mảng này sẽ trả về TRUE nếu ô bất kỳ trong A1:A100 lớn hơn 15:

={OR(A1:A100vàgt;15}

Lưu ý: Đây là một công thức mảng và phải được nhập bằng control + shift + enter, ngoại trừ trong Excel 365.

Lưu ý:

  • Mỗi điều kiện logic phải đánh giá là TRUE hoặc FALSE, hoặc những mảng hay tham chiếu chứa giá trị logic.
  • những giá trị text hay ô trống được cung ứng dưới dạng đối số sẽ bị bỏ qua.
  • Hàm OR trong Excel sẽ trả về #VALUE nếu không tìm thấy những giá trị logic.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *