cho thuê xe tại hà nội

Văn học

ĐỀ CƯƠNG VĂN HOÁ (1943)

Tác giả: Văn học

ĐỀ CƯƠNG VĂN HOÁ (1943) :

văn kiện quan trọng đầu tiên về văn hoá của Đảng Cộng sản Đông Dương, do tổng bí thư Trường Chinh khởi thảo năm 1943. Bản đề cương nêu rõ quan điểm của Đảng: a) Mặt trận văn hoá là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hoá; b) Không chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hoá; c) Có lãnh đạo phong trào văn hoá, Đảng mới có ảnh hưởng tới công chúng, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Sau khi nêu bật nguy cơ của nền văn hoá Việt Nam dưới ách thống trị của Nhật - Pháp, bản đề cương phân tích mối quan hệ giữa cách mạng chính trị và cách mạng văn hoá, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá nhằm mục đích thực hiện nền văn hoá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vạch rõ những nhiệm vụ của các nhà văn hoá Việt Nam là chống văn hoá phát xít, phong kiến lạc hậu, nô dịch, ngu dân, mị dân, xây dựng nền văn hoá dân chủ với ba tính chất cơ bản: dân tộc hoá, đại chúng hoá và khoa học hoá.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên