cho thuê xe tại hà nội

Triết học

"TẠP CHÍ TRIẾT HỌC"

Tác giả: Triết học

"TẠP CHÍ TRIẾT HỌC":

ấn phẩm chuyên ngành của Viện Triết học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và của giới triết học Việt Nam, ra đời năm 1973. Tiền thân là "Thông báo triết học", ra đời năm 1966. Từ 1973, đổi tên thành "TCTH". "TCTH" đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc tất cả các lĩnh vực và chuyên ngành triết học nhất là lịch sử triết học; giới thiệu các thành tựu triết học mới nhất của Việt Nam và thế giới. Từ 1988, in khổ lớn (19 x 27 cm), ra 1 năm 4 số. Từ 1996 đến 2000, tăng lên 6 số; từ 2002: 12 số. Lượng xuất bản hiện nay: 1.200 - 1.400 bản/số.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Triết học