cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HÀM KHẢ VI

Tác giả: Toán học

HÀM KHẢ VI:

  một hàm số được gọi là khả vi tại một điểm nếu nó có vi phân tại điểm đó. Đối với hàm số một biến thực, tính khả vi tương đương với sự tồn tại đạo hàm. Nếu một hàm số nhiều biến là khả vi tại một điểm thì nó có các đạo hàm riêng tại điểm đó; điều ngược lại cũng đúng nếu các đạo hàm riêng là liên tục. Hàm số được gọi là khả vi trong một miền nếu nó khả vi tại mọi điểm của miền đó.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học