cho thuê xe tại hà nội

Toán học

CƠ SỞ của một không gian vectơ

Tác giả: Toán học

CƠ SỞ của một không gian vectơ:

 hệ các vectơ độc lập tuyến tính sao cho mọi vectơ của không gian đó đều có thể biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của một số hữu hạn các vectơ thuộc hệ đó. Vd. hệ các đa thức 1, x, x2, x3, ..., xn, ... là một CS của không gian vectơ trên trường số thực của tất cả các đa thức với hệ số thực. Nếu không gian vectơ là hữu hạn chiều thì số vectơ trong một cơ sở tuỳ ý của nó bằng số chiều của không gian.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học