cho thuê xe tại hà nội

Toán học

ÁNH XẠ

Tác giả: Toán học

ÁNH XẠ:

quy tắc f ứng mỗi phần tử x của tập hợp X với một phần tử xác định y của tập hợp Y; kí hiệu f: X  → Y (hay X  Y) và y = f(x). Trong những trường hợp riêng AX còn được gọi là hàm, hàm số, phiếm hàm, toán tử, phép biến đổi, vv. Nếu hai phần tử bất kì khác nhau của X có ảnh khác nhau ta nói f là một đơn ánh hay AX một - một vào. Nếu ảnh của X qua f là toàn bộ Y ta nói f là một toàn ánh hay AX lên. Một AX vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh gọi là song ánh hay AX một - một lên. AX nói trên là AX đơn trị. Người ta cũng xét các AX đa trị, trong đó mỗi một phần tử của tập hợp X có thể được ứng với nhiều phần tử của tập hợp Y (x. Hàm đơn trị, hàm đa trị).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học