cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

Tác giả: Tổ chức

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG:

    trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có chức năng nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới; biên soạn các giáo trình và sách chuyên khảo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng các địa phương. Tiền thân là Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thành lập theo Nghị quyết số 41 - NQ/TW ngày 24.1.1962 của Bộ Chính trị, sau đó là Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Viện Mac - Lênin thành lập theo Quyết định số 102 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 9.2.1982. Tháng 5.1997, Viện Lịch sử Đảng thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mac - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hợp nhất với Khoa Lịch sử Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thành lập 1959) thành Viện Lịch sử Đảng. Hiện nay, VLSĐ có 5 phòng, ban (Ban giảng dạy, Ban cách mạng dân tộc dân chủ, Ban cách mạng xã hội chủ nghĩa, Ban địa phương, Phòng tư liệu). Viện đã tổ chức thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ; tham gia giảng dạy các lớp đào tạo trình độ đại học và trên đại học; tổ chức, biên soạn giáo trình và nhiều sách về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng địa phương, vv. Huân chương Độc lập hạng nhất (1997). Xt. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức