cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tác giả: Tổ chức

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO:

cơ quan cao nhất của hệ thống tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Tổ chức tiền thân của VKSNDTC ngày nay là Viện Công tố trực thuộc Bộ Tư pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà theo Nghị quyết của Quốc hội khoá I, kì họp thứ 8, tháng 4.1958. Từ Hiến pháp 1959, Viện Công tố được thay bằng VKSNDTC, là cơ quan do Quốc hội phê chuẩn thành lập theo đề nghị của chủ tịch nước; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Theo Hiến pháp và Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2002, VKSNDTC thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Cơ cấu tổ chức của VKSNDTC có viện trưởng, các phó viện trưởng, các vụ và đơn vị trực thuộc, các kiểm sát viên và nhân viên, do viện trưởng VKSNDTC lãnh đạo. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp trên; viện trưởng viện kiểm sát nhân dân địa phương, viện trưởng viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của viện trưởng VKSNDTC.

Viện trưởng VKSNDTC do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chủ tịch nước. Nhiệm kì của viện trưởng VKSNDTC theo nhiệm kì của Quốc hội.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức