cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Tác giả: Tổ chức

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM:

cơ quan thuộc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. Các tổ chức tiền thân của VKHXHVN: Ban Nghiên cứu Sử - Địa - Văn trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, tức Đảng Cộng sản Việt Nam (thành lập năm 1953; Ban Văn - Sử - Địa trực thuộc Bộ Giáo dục (1956); Các Viện, Ban nghiên cứu chuyên ngành khoa học xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (1958); Viện Khoa học Xã hội (1965) sau chuyển thành Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (1967); Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (1993). Năm 2004, đổi tên Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia thành VKHXHVN; với những quy định mới về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện. Lãnh đạo Viện có chủ tịch và các phó chủ tịch. Chủ tịch Viện do thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ và thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện. Các phó chủ tịch Viện do thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của chủ tịch Viện; chịu trách nhiệm trước chủ tịch Viện về nhiệm vụ được chủ tịch Viện phân công. Cơ cấu tổ chức của VKHXHVN: 1) Các tổ chức giúp chủ tịch Viện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn (Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Hợp tác Quốc tế, Văn phòng, vv.). 2) Các tổ chức nghiên cứu khoa học:

·   Bảo tàng Dân tộc học

·   Viện Dân tộc học

·   Viện Khảo cổ học

·   Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

·   Viện Khoa học Xã học vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.

·   Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

·   Viện Kinh tế Việt Nam

·   Viện Môi trường và Phát triển bền vững

·   Viện Nghiên cứu Châu Âu

·   Viện Nghiên cứu Châu Mĩ

·   Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

·   Viện Nghiên cứu Con người

·   Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

·   Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

·   Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

·   Viện Nghiên cứu Hán Nôm

·   Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

·   Viện Nghiên cứu Tôn giáo

·   Viện Nghiên cứu Trung Quốc

·   Viện Nghiên cứu Văn hoá

·   Viện Ngôn ngữ học

·   Viện Nhà nước và Pháp luật

·   Viện Sử học

·   Viện Tâm lí học

·   Viện Thông tin Khoa học Xã hội

·   Viện Triết học

·   Viện Văn học

·   Viện Xã hội học

 

3) Các tổ chức sự nghiệp khác: Tạp chí Việt Nam Khoa học Xã hội (Vietnam - Social Sciences), Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Trung tâm Phân tích và Dự báo. Huân chương Hồ Chí Minh (1996).

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức