cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

QUY HOẠCH CÁN BỘ

Tác giả: Tổ chức

QUY HOẠCH CÁN BỘ:

một khâu công tác quan trọng của công tác cán bộ ở các tổ chức trong hệ thống chính trị nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thuật ngữ QHCB bắt nguồn từ các quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch, kế hoạch ở Việt Nam, đòi hỏi các cấp, các ngành phải xây dựng các quy hoạch, kế hoạch cán bộ, công chức cho đồng bộ với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã  hội; sau đó, vấn đề QHCB đã từng bước phát triển thành một chủ trương công tác của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị - xã hội, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế hoạch, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ cho từng ngành, từng địa phương và cơ sở, cả trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ một cách thiếu kế hoạch, bị động, không đồng bộ, kém hiệu quả. Các cơ quan làm công tác QHCB phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ sở, tình hình tổ chức bộ máy; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức đương chức hiện có và nguồn cán bộ có thể được bổ sung; dự kiến nhu cầu về đội ngũ cán bộ trong thời gian trước mắt và lâu dài để chủ động có kế hoạch lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch và tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kì.

Trong QHCB nói chung phải chú trọng QHCB lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp; sĩ quan, cán bộ khoa học và chuyên gia, cán bộ quản lí kinh doanh; cần có QHCB ngắn hạn với nhiệm kì 5 năm và QHCB dài hạn cho vài ba nhiệm kì 5 năm, được điều chỉnh, bổ sung qua việc đánh giá công tác của cán bộ và nguồn cán bộ được quy hoạch hàng năm. Trong QHCB ngắn hạn, phải chú trọng lựa chọn đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lí, công chức có độ tuổi trẻ, có thành tích xuất sắc trong cuộc đổi mới. Trong QHCB dài hạn, phải tạo nguồn cán bộ từ những người là công nhân, nông dân, trí thức, sĩ quan và chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ưu tú, cán bộ dân tộc ít người, cán bộ nữ, con em gia đình có công với cách mạng có triển vọng, có thành tích trong lao động, công tác; sinh viên có thành tích xuất sắc và đạo đức tốt trong quá trình học tập ở nhà trường và tham gia công tác xã hội. Các cơ quan lãnh đạo và quản lí cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành có trách nhiệm trực tiếp làm quy hoạch cán bộ một cách dân chủ, khách quan, có sự giúp đỡ của các cơ quan tham mưu, coi trọng việc lấy ý kiến tiến cử của nhân dân.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức