cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

BẬC LƯƠNG

Tác giả: Tổ chức

BẬC LƯƠNG:

 các hạng và thứ bậc được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong một bảng lương, ngạch lương (bảng quy định về các BL) và ứng với số tiền nhất định. Số tiền được quy định cho mỗi BL gọi là mức lương. Mỗi thang lương có một số BL khác nhau, trong đó lương bậc 1 là BL khởi điểm. Số BL trong thang lương và mức lương chênh lệch giữa các BL được quy định căn cứ vào đặc điểm và tính chất công việc của từng ngành, nghề. Hệ thống BL phản ánh mối quan hệ tỉ lệ về tiền lương giữa những người công tác trong cùng ngành, nghề khi họ đảm nhiệm những công việc có tính chất và chuyên môn khác nhau. Người làm công việc gì thì hưởng lương theo công việc đó, làm việc ở ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương ở ngạch công chức, viên chức ấy. Mỗi ngạch công chức, viên chức có hệ thống thang lương và BL riêng (x. Bảng lương). Theo Nghị định số 25/CP ngày 23.5.1993 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về "Quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang" được áp dụng trong cả nước, thì mức nước tối thiểu là 120.000 đồng/tháng. Từ ngày 1.1.2003, mức lương tối thiểu tăng lên 290.000 đồng/tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính các mức lương khác của hệ thống bảng lương, mức phụ cấp và trả công cho những người làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện bình thường. Các mức lương của mỗi BL trong cùng một thang lương được xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu nhân với hệ số của BL tương ứng trong thang lương đó. Vd. BL từ đầu năm 2003, tiền lương hàng tháng của chuyên viên chính bậc 1 (ngạch công chức, viên chức hành chính) là 290.000đ × 3,35 = 971.500 đồng Việt Nam; tiền lương hàng tháng của bác sĩ chính bậc 2 (ngạch công chức y tế) là 290.000đ × 3,63 = 1.052.700 đồng Việt Nam; từ 1.10.2005, mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng; từ 1.10.2006, mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức