cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

TUYẾN SINH DỤC

Tác giả: Sinh học

TUYẾN SINH DỤC:

cơ quan sinh sản của động vật, nơi sản ra các tế bào sinh dục (giao tử) và đôi khi các hocmon. TSD cái là buồng trứng, sinh ra trứng; TSD đực là tinh hoàn, sinh ra tinh trùng. Ở một số động vật không xương sống, trên các cá thể có cả 2 TSD cái và TSD đực (tuyến sinh sản lưỡng tính); vd. ở ốc sên, giun đất.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học