cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT

Tác giả: Sinh học

PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT:

quá trình biến đổi chất bên trong tế bào mô và toàn cây dẫn đến sự thay đổi về hình thái và chức năng của nó, vd. chuyển hạt đang ở trạng thái ngủ sang nảy mầm, mọc thành cây non, hình thành cơ quan sinh sản và cơ quan dự trữ. Theo quan điểm của sinh học phân tử thì chương trình phát triển của mỗi cá thể được mã hoá trong cấu trúc của phân tử ADN và chương trình di truyền đó sẽ được điều chỉnh trong suốt quá trình phát triển cá thể. Biết được sự phân hoá của tế bào trong PTCTV, người ta có thể điều chỉnh sự phát triển hình thái của tế bào nhằm tái sinh cây hoàn chỉnh, vd. nuôi cấy in vitro; xử lí nhiệt độ xuân hoá cho cây làm tăng tỉ lệ nảy mầm, rút ngắn thời gian sinh trưởng, ra hoa sớm và tăng năng suất; dùng các auxin để tăng quá trình đậu quả, tạo quả không hạt, chống rụng quả.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học