cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

HỖ SINH

Tác giả: Sinh học

HỖ SINH:

kiểu quan hệ tương hỗ giữa hai hay nhiều loài sinh vật (động, thực vật) trong đó tất cả các thành viên đều có lợi. Có hai kiểu: HS bắt buộc, trong đó các sinh vật không thể sống độc lập với nhau, vd. cộng sinh giữa tảonấmđịa y; HS ngẫu nhiên hay HS không bắt buộc, trong đó hai loài có thể sống độc lập, vd. cua biển và một số loài động vật không xương sống như hải miênruột khoang sống bám vào mai cua, có vai trò như những vật nguỵ trang. HS ngẫu nhiên đôi khi được gọi là sự tiền hợp tác (hợp tác sơ đẳng).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học