cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

GIỚI TÍNH ĐỒNG GIAO TỬ

Tác giả: Sinh học

GIỚI TÍNH ĐỒNG GIAO TỬ:

những cá thể có các nhiễm sắc thể giới tính tương đồng, kí hiệu là XX, chỉ sinh ra một loại giao tử.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học