cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

Tác giả: Sinh học

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ:

 các đột biến biểu hiện giữa các nhiễm sắc thể và trong từng nhiễm sắc thể. Gồm có hiện tượng: mất đoạn (deletion) – mất đi một phần của đoạn nhiễm sắc thể nhỏ bên trong hoặc phần đầu mút của nhiễm sắc thể; nhân đoạn (duplication) – thêm từng gen hay một nhóm gen vào bộ nhiễm sắc thể cơ bản; đảo gen (inversion) – chuyển đoạn đột biến giữa các nhiễm sắc thể tạo nên các nhiễm sắc thể mới.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học