cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

DIỄN THẾ SINH THÁI

Tác giả: Sinh học

DIỄN THẾ SINH THÁI:

(cg. sự phát triển của hệ sinh thái), quá trình biến đổi thích nghi của hệ sinh thái từ trạng thái tiên phong (khởi đầu) qua các giai đoạn kế tiếp để cuối cùng đạt được trạng thái ổn định theo thời gian - cao đỉnh (climax). Trong quá trình diễn thế luôn tiếp diễn những đổi mới về cấu trúc thành phần loài, các mối quan hệ trong quần xã, điều hoà các vấn đề đối kháng phát sinh trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với môi trường, duy trì sự thống nhất biện chứng giữa quần xã và môi trường. Quá trình diễn thế tiếp diễn do sự tác động biến đổi của môi trường vật lí dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quần xã sinh vật cùng những biến đổi điều hoà trong quan hệ tương hỗ cạnh tranh và cùng tồn tại. Như vậy trong quá trình DTST, quần xã có vai trò chủ động, môi trường vật lí quy định tốc độ, tính chất của sự biến đổi và giới hạn của sự phát triển. DTST là một quá trình có định hướng và có thể dự báo được. Nếu dựa vào động lực DTST có thể chia thành 2 dạng: nội diễn thế và ngoại diễn thế; nếu dựa vào giá thể thì có thể chia thành diễn thế nguyên sinh (sơ cấp) và diễn thế thứ sinh (thứ cấp); nếu dựa vào mối quan hệ giữa sự tổng hợp sinh khối và sự tiêu thụ của quần xã sinh vật thì lại chia thành diễn thế tự dưỡng và diễn thế dị dưỡng. Những dạng diễn thế được phân chia trên xảy ra tuỳ thuộc vào những điều kiện cụ thể và đặc tính đặc trưng của từng hệ sinh thái.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học