cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ

Tác giả: Sinh học

DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ:

việc kiểm tra một tính trạng bởi hai hoặc nhiều gen. Điều đó cho phép hình thành biến dị liên tục ở các tính trạng (vd. chiều cao) và xuất hiện sự chuyển bậc liên tục từ dạng cực đoan này đến dạng cực đoan kia. Xt. Di truyền một nhân tố.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học