cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

AMILOZƠ

Tác giả: Sinh học

AMILOZƠ:

(A. amylose), polisacarit không phân nhánh, được cấu tạo từ các gốc D - glucozơ và là thành phần của tinh bột, có khối lượng phân tử 200 nghìn. Tạo màu xanh với iot; dễ tan trong nước ấm.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học