cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

TIỀM LỰC KINH TẾ

Tác giả: Quân sự

TIỀM LỰC KINH TẾ:

khả năng của một quốc gia trong việc bảo đảm những nhu cầu vật chất cho đời sống và phát triển xã hội, cung ứng mọi vật chất cần thiết cho chiến tranh. TLKT phụ thuộc vào chế độ chính trị - xã hội, nguồn dự trữ về số lượng và chất lượng lao động, về nguyên liệu, trình độ phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thông tin, khoa học và kĩ thuật. TLKT biểu hiện ở tài nguyên thiên nhiên, khối lượng tài sản quốc dân, tổng sản phẩm xã hội, trình độ và khả năng tăng trưởng của sản xuất cũng như khả năng động viên và phân phối chúng một cách có hiệu quả để giải quyết các nhiệm vụ do xã hội đặt ra.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự