cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG

Tác giả: Quân sự

QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG:

(tên đầy đủ: Đảng uỷ Quân sự Trung ương), cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập tháng 1.1946. Do Ban Thường vụ Trung ương hay Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định, gồm một số uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong quân đội và một số uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài quân đội. QUTƯ đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Ban Thường vụ Trung ương hay Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. QUTƯ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; lãnh đạo mọi mặt trong quân đội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự