cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH

Tác giả: Quân sự

PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH:

 tổng thể các hình thức và phương pháp đấu tranh với đối phương và kết hợp chúng với nhau nhằm giành thắng lợi trong chiến tranh. PTTHCT bao gồm: đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị, đấu tranh kinh tế, đấu tranh ngoại giao, đấu tranh văn hoá - tư tưởng, trong đó đấu tranh vũ trang kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị giữ vai trò quyết  định nhất. PTTHCT phụ thuộc vào chế độ xã hội; mục đích chính trị - quân sự của chiến tranh; mức độ tham gia của quần chúng nhân dân trong chiến tranh; cơ cấu tổ chức và trình độ trang bị kĩ thuật của lực lượng vũ trang; tiềm lực kinh tế của đất nước; truyền thống dân tộc; trình độ khoa học và nghệ thuật quân sự. Nhiều cuộc chiến tranh chính nghĩa đã vận dụng đầy đủ và kết hợp chặt chẽ các hình thức và phương pháp đấu tranh trên đây. Phương thức tiến hành đấu tranh vũ trang trong chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện ở Việt Nam là kết hợp giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, tác chiến trên bộ với tác chiến trên không...

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự