cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

LÃNH THỔ QUỐC GIA

Tác giả: Quân sự

LÃNH THỔ QUỐC GIA:

 một phần của Trái Đất thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia. LTQG bao gồm vùng đất và vùng nước (nước sông hồ trong vùng đất và vùng nước biển), vùng trời, khoảng không và lòng đất nằm trên, dưới vùng đất và vùng nước đó. LTQG được coi là không gian chứa đựng hay nằm dưới chủ quyền của một quốc gia. Không gian đó có thể hình dung có hình chóp nón mà đỉnh là tâm Trái Đất, còn đáy là nơi tiếp giáp giữa bầu khí quyển và khoảng không vũ trụ. Với quan niệm này, biên giới quốc gia chính là bề mặt của khoảng không gian hình chóp nón được coi là LTQG, còn đường biên giới quốc gia chính là điểm giao tiếp giữa biên giới quốc gia và bề mặt của Trái Đất ở vùng đất và vùng nước. Như vậy, có thể xác định độ cao của vùng trời trên LTQG là trùng với độ cao của tầng khí quyển, còn độ sâu của LTQG là tâm Trái Đất. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nước nào quy định độ cao của biên giới trên vùng trời và độ sâu của biên giới trong lòng đất. Vùng đất thuộc LTQG gồm đất lục địa và hải đảo. Vùng biển thuộc LTQG ven biển được xác định theo Công ước 1982 về luật biển: gồm nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. Nội thuỷ có quy chế pháp lí như vùng nước nội địa, thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia ven biển; quốc gia ven biển có chủ quyền đối với lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao của một quốc gia đối với lãnh thổ của mình; là quyền tối cao trong việc đề ra và thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại, không có sự can thiệp từ phía bất cứ quốc gia nào khác theo những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại.

LTQG là cơ sở địa lí và vật chất cho sự tồn tại của quốc gia. Mọi sự thay đổi LTQG phải được thực hiện trên cơ sở của nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền dân tộc tự quyết.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự