cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN 722

Tác giả: Quân sự

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN 722:

khởi nghĩa vũ trang chống ách đô hộ của nhà Đường (Trung Quốc), do Mai Thúc Loan lãnh đạo. Khởi đầu bằng cuộc nổi dậy của dân phu, về sau được nhân dân các châu Hoan, Ái, Diễn (Thanh Hoá, Nghệ An) hưởng ứng, lấy vùng Sa Nam - Rú Đụn (vùng núi rậm rạp ven sông Lam, Nghệ An) làm căn cứ; dựng phủ điện, xây thành Vạn An (Nghệ An). Nghĩa quân còn liên kết với Chăm Pa và Chân Lạp cùng chống nhà Đường. Đã giải phóng Tống Bình (Hà Nội cổ). Quan đô hộ Quang Sở Khách (Guang Suo Ke) phải bỏ chạy về Trung Quốc. Mai Thúc Loan xưng đế và đóng đô ở thành Vạn An. Về sau không chống cự nổi 10 vạn quân xâm lược do Dương Tư Húc cầm đầu, nghĩa quân lui vào rừng và chấm dứt hoạt động. Xt. Mai Thúc Loan.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự