cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

ĐIỀU TRA RỪNG

Tác giả: Nông nghiệp

ĐIỀU TRA RỪNG:

 đánh giá, thống kê rừng, đánh giá sản phẩm rừng một cách toàn diện và nêu ra những đặc trưng kĩ thuật của lâm phần; xác định tuổi lâm phần, trữ lượng gỗ, sự tăng trưởng, thể tích cây rừng và các thành phần của cây. Đối tượng thống kê trong lâm nghiệp là những dải rừng rất rộng lớn, được chia thành các khoảnh, lô. ĐTR được tiến hành bằng hàng không và đường bộ.

ĐTR bằng hàng không: sử dụng các ảnh chụp, đoán đọc trên ảnh các loài cây, ở các lô, khoảnh và sử dụng ảnh để điều tra bằng đường bộ. ĐTR bằng đường bộ: dựa vào việc đo đếm cây rừng, xác định các nhân tố điều tra với sử dụng máy móc, thiết bị hoặc khảo sát bằng mục trắc (quan sát bằng mắt). Thường thường người ĐTR áp dụng những phương pháp điều tra tổng hợp. Trong việc điều tra cây rừng với số lượng lớn và với các loại hình rừng khác nhau thì điều tra phải được tiến hành theo từng khu nhỏ, từng phần nhỏ, tuỳ theo khả năng cung cấp sản phẩm rừng cho nền kinh tế quốc dân. Người ta sử dụng các biểu thể tích để xác định thể tích cây của lâm phần. Các tài liệu điều tra là cơ sở cho việc đánh giá rừng, lập bản thiết kế tổ chức và kinh doanh rừng. Bộ môn ĐTR nghiên cứu, đề ra các phương pháp điều tra chính xác.

Khoa học ĐTR xuất hiện từ thế kỉ 18, khi rừng và các sản phẩm rừng trở thành đối tượng kinh doanh. Nhiệm vụ của ĐTR là cải tiến kĩ thuật về các phương pháp đo, các phương pháp xác định thể tích cây, thể tích sản phẩm rừng đã qua sơ chế, trữ lượng lâm phần và của khối rừng nói chung, đánh giá về mặt định tính và định lượng cây rừng. Việc thay đánh giá mục trắc bằng những phương pháp chính xác hơn là những tiến bộ trong kĩ thuật thống kê rừng. ĐTR là nền tảng cho nhiều môn khoa học khác trong lâm nghiệp. Sự ra đời của biểu sản phẩm, biểu hàng hoá cho phép định lượng được loại sản phẩm nào có thể thu được, thông qua các trị số trung bình của nhân tố điều tra.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp