cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

NGỮ ĐOẠN

Tác giả: Ngôn ngữ học

NGỮ ĐOẠN :

1. Cấu trúc ngữ pháp có tính chất hình tuyến gồm hai hoặc nhiều đơn vị nối tiếp nhau. NĐ có thể là từ, nhóm từ hoặc cả một chỉnh thể của câu.

2. Cụm từ gồm hai hoặc nhiều từ, tổ hợp theo một quan hệ cú pháp nhất định: quan hệ chủ - vị, quan hệ chính phụ, quan hệ liên hợp.

3. Cụm từ gồm hai thành phần: thành phần xác định và thành phần không xác định (ứng với quan hệ này có thể chia NĐ thành hai loại: NĐ vị ngữ tính và NĐ phi vị ngữ tính).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học