cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

HOÁN DỤ

Tác giả: Ngôn ngữ học

HOÁN DỤ:

biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này thay thế cho tên gọi của đối tượng khác trên cơ sở liên tưởng mối liên hệ lôgic khách quan giữa hai đối tượng. Trong tiếng Việt, dùng tên gọi của cái bộ phận để chỉ cái toàn thể (vd. nhà có ba miệng ăn), dùng tên gọi cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng (vd. bàn tay vàng), dùng tên riêng để chỉ tính cách, đặc trưng (vd. Sở Khanh)... là những HD.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học