cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

BẢNG CHỮ CÁI

Tác giả: Ngôn ngữ học

BẢNG CHỮ CÁI :

tập hợp những kí hiệu ghi âm (âm vị) của một số hệ thống chữ viết (vd. Latinh, Hi Lạp, vv.) được sắp xếp theo trật tự quy ước của từng hệ thống chữ viết. Xuất hiện vào cuối thiên niên kỉ 2 tCn. Phần lớn các hệ thống chữ viết hiện nay trên thế giới đều được xây dựng trên cơ sở các BCC của các ngôn ngữ Latinh, Xlavơ - Kirilixơ, Arập. Số lượng chữ cái trong BCC phụ thuộc vào số lượng âm vị của các ngôn ngữ. BCC Latinh hiện nay gồm 26 chữ cái. BCC tiếng Việt có 29 chữ cái, Pháp – 26, Anh – 26,  Nga – 33, Italia – 21, Hi Lạp – 24, Arập – 28, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học