cho thuê xe tại hà nội

Luật học

Ý THỨC PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

Ý THỨC PHÁP LUẬT:

Tổng hợp những quan điểm, tư tưởng, học thuyết thể hiện thái độ của con người, các nhóm xã hội, giai cấp... đối với pháp luật, pháp chế cũng như những quan điểm của họ về sự hợp pháp và không hợp pháp. Sự thể hiện tập trung của YTPL một hình thái ý thức xã hội - là hệ tư tưởng pháp luật, tức là hệ thống các quan điểm pháp luật dựa trên những lập trường khoa học và xã hội nhất định. YTPL có các nội dung chủ yếu: 1) Sự hiểu biết về pháp luật; 2) Thái độ đối với pháp luật; 3) Khả năng thực hiện và áp dụng pháp luật. YTPL gắn bó mật thiết với văn hoá pháp luật và văn hoá nói chung. Nâng cao YTPL của mọi thành viên trong xã hội, biến việc tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật thành niềm tin nội tâm ở mỗi người, là bộ phận cấu thành của giáo dục cộng sản chủ nghĩa đối với nhân dân lao động ở Việt Nam hiện nay. Trong xã hội Việt Nam, YTPL thống trị là YTPL của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cùng với sự phát triển của xã hội Việt Nam, YTPL của giai cấp công nhân và nhân dân lao động sẽ trở thành một hệ thống tư tưởng và quan điểm pháp luật chung thống nhất của toàn xã hội.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học