cho thuê xe tại hà nội

Luật học

VỐN PHÁP ĐỊNH

Tác giả: Luật học

VỐN PHÁP ĐỊNH:

số vốn tối thiểu ban đầu khi doanh nghiệp được pháp luật công nhận. Việc quy định VPĐ trong kinh doanh của doanh nghiệp là nhằm bảo đảm khả năng thực tiễn và mục đích kinh doanh chân chính của doanh nghiệp cũng như bảo hộ quyền lợi của những tổ chức và cá nhân có mối quan hệ với doanh nghiệp. VPĐ khác nhau đối với các loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau về tính chất và quy mô kinh doanh. Việc quy định VPĐ cho từng loại doanh nghiệp được biểu hiện trong các luật lệ về kinh doanh đối với từng loại doanh nghiệp (tư nhân, công ti cổ phần, công ti liên doanh và doanh nghiệp nhà nước). Điều quan trọng trong luật lệ kinh doanh là việc quy định VPĐ phải thể hiện bằng số tiền tuyệt đối.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học