cho thuê xe tại hà nội

Luật học

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tác giả: Luật học

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO:

người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. VTVKSNDTC do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của chủ tịch nước; chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chủ tịch nước; trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu Quốc hội.

VTVKSNDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viện trưởng, các phó viện trưởng và kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân địa phương và viện kiểm sát quân sự các quân khu và khu vực. VTVKSNDTC có những nhiệm vụ và quyền hạn: 1) Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát và xây dựng viện kiểm sát nhân dân về mọi mặt; quyết định những vấn đề về công tác kiểm sát không thuộc thẩm quyền của uỷ ban kiểm sát; 2) Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối với ngành kiểm sát; 3) Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của viện kiểm sát nhân dân và viện kiểm sát quân sự các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành kiểm sát; 4) Quy định bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân địa phương; quy định bộ máy làm việc của viện kiểm sát quân sự sau khi thống nhất với bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; 5) Chỉ đạo việc xây dựng và trình dự án luật, dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật; đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh khi thấy cần thiết cho việc áp dụng thống nhất pháp luật; 6) Trình chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình; 7) Tổ chức việc thống kê tội phạm; 8) Tham dự các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao bàn về việc hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học