cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Tác giả: Luật học

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:

   trường hợp đặc biệt mà trong đó sự việc xảy ra ngoài khả năng chống đỡ của con người (vd. thiên tai như lũ lụt, động đất; hiện tượng xã hội như chiến tranh, binh biến). Trong luật dân sự, THBKK là tình tiết làm miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật cũng quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cả trong THBKK: tổ chức hàng không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tính mạng và sức khoẻ gây ra cho hành khách trên đường chuyên chở không phụ thuộc vào lỗi và sự tác động của THBKK, nếu không chứng minh được rằng thiệt hại xảy ra do hậu quả là sự cố ý của chính người bị hại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học