cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TRẬT TỰ PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

TRẬT TỰ PHÁP LUẬT:

một trong những bộ phận cấu thành trật tự xã hội, được hình thành trong quá trình thực hiện các loại quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và được phân biệt với nhau bởi tính chất và phương pháp tác động khác nhau tới hành vi của con người. Theo nghĩa hẹp, TTPL là sự bảo vệ quyền tự do, dân chủ của công dân, sự bình yên của xã hội, sự bảo đảm trật tự trong sinh hoạt công cộng.


Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học