cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Tác giả: Luật học

TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG:

viên chức cao cấp Pháp đứng đầu bộ máy thống trị thực dân ở Đông Dương, được thiết lập cùng với việc thành lập Liên bang Đông Dương ngày 17.10.1887; do tổng thống Pháp bổ nhiệm bằng Sắc lệnh, thông qua Hội đồng Bộ trưởng Pháp. Quyền hạn và chức năng của TQĐD được quy định và hoàn chỉnh qua các Sắc lệnh chính của tổng thống Pháp kí ngày 17.10.1887, ngày 12.11.1887, ngày 9.5.1889, ngày 21.4.1891, ngày 20.10.1911. Cụ thể: TQĐD là người "được uỷ nhiệm thi hành những quyền lực của Nước Cộng hoà Pháp tại Đông Dương", "nắm quyền chỉ đạo tối cao và quyền kiểm soát tất cả các công sở dân sự ở Đông Dương", "tổ chức và chịu trách nhiệm về những hoạt động của tất cả các công sở đó". Về quân sự: chịu trách nhiệm chung; có quyền tuyên bố lệnh thiết quân luật, ấn định mục đích và tính chất của cuộc chiến tranh; có quyền lập các đạo quan binh, phân bố lực lượng quân đội, ban hành lệnh bắt lính, còn việc chỉ đạo trực tiếp chiến dịch thuộc quyền các sĩ quan cao cấp. Về ngoại giao: được quyền trực tiếp liên hệ với các nhân viên ngoại giao của Pháp và các lãnh sự Pháp ở khu vực Viễn Đông; không được tự ý thương lượng ngoại giao với các nước ở Viễn Đông khi chưa được sự chuẩn y của chính phủ bên chính quốc. Về quan hệ đẳng cấp: đặt dưới sự giám sát và kiểm soát của bộ trưởng Bộ Hải quân và Thuộc địa và bộ trưởng Bộ Thuộc địa. Tất cả mọi hình thức văn bản lập pháp, lập quy, hành pháp, tư pháp của TQĐD đều phải được bộ trưởng phê duyệt. Để điều hoà mọi hoạt động mang tính chất hai mặt đó của TQĐD, một nguyên tắc cơ bản được bảo lưu nghiêm ngặt, đó là nguyên tắc về tính trách nhiệm trong hệ thống đẳng cấp của toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền ở chính quốc và ở thuộc địa Đông Dương. Nguyên tắc đó luôn gắn với nguyên tắc về quyền lực đẳng cấp: cấp trên có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp thi hành kỉ luật đối với cấp dưới. TQĐD là chủ tịch Hội đồng Tối cao Đông Dương (từ 1911, đổi gọi là Hội đồng Chính phủ Đông Dương), chủ tịch Hội đồng Phòng thủ Đông Dương và một số tổ chức cao cấp khác. Những viên chức người Pháp đứng đầu các "xứ" thuộc Liên bang Đông Dương như thống đốc Nam Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ, khâm sứ Trung Kỳ, vv. đều đặt dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của TQĐD.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học