cho thuê xe tại hà nội

Luật học

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT:

đưa pháp luật vào đời sống. THPL gồm các hình thức cơ bản: áp dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật là hoạt động của các cơ quan công quyền (tòa án, các cơ quan hành chính nhà nước); tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật là các hình thức THPL của mọi chủ thể của các quan hệ pháp luật.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học