cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Tác giả: Luật học

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN:

quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong hiến pháp và luật, được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Quyền là những gì mà công dân được hưởng và nghĩa vụ là những gì mà công dân phải thực hiện. Quyền của công dân không thể tách rời khỏi nghĩa vụ công dân. Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và xã hội. Hiến pháp năm 1992 quy định về QVNVCBCCD trong chương V, từ điều 49 đến điều 82. Công dân có những quyền cơ bản: bình đẳng trước pháp luật; tham gia quản lí nhà nước và xã hội; quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; lao động vừa là quyền và vừa là nghĩa vụ của công dân; quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; quyền sở hữu hợp pháp và thừa kế; học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền nghiên cứu khoa học; quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ; quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật; quyền bình đẳng nam nữ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học