cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

Tác giả: Luật học

QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC:

 sự lãnh đạo chính trị đối với xã hội dựa vào sức mạnh của bộ máy nhà nước, là công cụ thực hiện ý chí của giai cấp thống trị hoặc của toàn thể nhân dân. Đặc trưng cơ bản của QLNN là bộ máy nhà nước và các cơ quan cưỡng chế (quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tù...) nhằm đưa ý chí của giai cấp thống trị vào đời sống xã hội. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, giai cấp thống trị dùng QLNN để trấn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị, củng cố và duy trì địa vị của giai cấp thống trị. Dưới chủ nghĩa xã hội, QLNN thuộc về liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức” (điều 2). Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 cũng quy định tại điều 6: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.

QLNN bao gồm ba quyền: quyền lập pháp, quyền hành phápquyền tư pháp. Theo thuyết phân quyền thì ba quyền này có sự phân chia và chế ước lẫn nhau. Nhà nước Việt Nam thực hiện nguyên tắc tập trung quyền lực, có sự phân công, phân định giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học