cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUỐC GIA

Tác giả: Luật học

QUỐC GIA:

thực thể pháp lí bao gồm 3 yếu tố cấu thành: lãnh thổ (yếu tố vật chất, cơ sở vật chất), dân cư và quyền lực công cộng (các yếu tố tinh thần). QG là chủ thể cơ bản của luật quốc tế. Chủ quyền QG là đặc trưng cơ bản, quan trọng của QG. Theo pháp luật quốc tế hiện đại, tất cả các QG đều bình đẳng về chủ quyền.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học