cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

QUAN HỆ PHÁP LUẬT:

quan hệ xã hội có ý nghĩa pháp lí và được các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Những người tham gia các quan hệ xã hội đó là những người mang quyền và nghĩa vụ chủ thể.

Các yếu tố cấu thành của QHPL: chủ thể, nội dung và khách thể. QHPL nảy sinh khi phát sinh các sự kiện pháp lí đã được luật định (hợp đồng, vi phạm pháp luật, văn bản hành chính, vv.).

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học