cho thuê xe tại hà nội

Luật học

NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI

Tác giả: Luật học

NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI :

nhân thân của người có lỗi trong việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được pháp luật quy định là tội phạm. Đó là tổng thể những đặc điểm có ý nghĩa về mặt xã hội trong sự tương tác với các điều kiện và tình tiết bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của người đó. Các đặc điểm của NTNPT được phân thành các nhóm: 1) Các đặc điểm nhân khẩu học - xã hội và pháp lí hình sự: giới tính, lứa tuổi, học vấn, địa vị xã hội, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, điều kiện ăn ở, khuynh hướng, động cơ của hành vi phạm tội, án tích, vv. 2) Các đặc điểm về vai trò xã hội và quan hệ xã hội trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội: chức năng, vị trí, quan hệ xã hội, hình thức xử sự, thuộc nhóm xã hội nào. 3) Các đặc điểm tâm lí - đạo đức và các định hướng giá trị: các đặc điểm về chính trị, đạo đức, thế giới quan, thái độ đối với các giá trị xã hội và đạo đức, vv. Các đặc điểm thuộc NTNPT được toà án cân nhắc khi quyết định hình phạt, được tính đến khi đề ra và thực hiện các biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học