cho thuê xe tại hà nội

Luật học

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG CHỦ QUYỀN GIỮA CÁC QUỐC GIA

Tác giả: Luật học

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG CHỦ QUYỀN GIỮA CÁC QUỐC GIA:

nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại. Có hai nội dung: 1) Tôn trọng chủ quyền quốc gia; 2) Thừa nhận và tôn trọng bình đẳng giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Các quốc gia bình đẳng với nhau vì chủ quyền của họ đều ngang nhau. Nguyên tắc này được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên bố của Liên hợp quốc về các nguyên tắc của luật pháp quốc tế năm 1970. Bình đẳng chủ quyền bao gồm các yếu tố: 1) Về mặt pháp lí các quốc gia đều bình đẳng; 2) Mỗi nước đều sử dụng các quyền thuộc chủ quyền đầy đủ; 3) Mỗi nước có nghĩa vụ tôn trọng quyền năng chủ thể của các nước khác; 4) Tính toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của nhà nước là bất khả xâm phạm; 5) Mỗi nước có quyền tự do lựa chọn và phát triển chế độ chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá của mình; 6) Mỗi nước có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ quốc tế của mình và sống trong hoà bình với các nước khác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học