cho thuê xe tại hà nội

Luật học

MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Tác giả: Luật học

MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT:

việc toà án không buộc người bị kết án phải chấp hành toàn bộ thời hạn hình phạt hoặc chấp hành phần hình phạt còn lại. Căn cứ của việc MCHHP là tính không hợp lí, không cần thiết hoặc không có khả năng chấp hành hình phạt do người bị kết án đã hết nguy hiểm cho xã hội hoặc do tính chất nguy hiểm không lớn cho xã hội của nhân thân người phạm tội, do trạng thái sức khoẻ của người phạm tội hoặc do các tình tiết khác. Có hai loại MCHHP: miễn chấp hành toàn bộ hình phạt và miễn chấp hành hình phạt còn lại. Theo điều 50, Bộ luật hình sự thì "Người bị kết án cấm cư trú hoặc quản chế nếu đã chấp hành được một nửa thời hạn hình phạt và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của chính quyền địa phương, toà án có thể quyết định miễn việc chấp hành hình phạt còn lại".

Trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và nếu người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì theo đề nghị của viện kiểm sát, toà án có thể miễn chấp hành toàn bộ hình phạt (điều 51, khoản 2, Bộ luật hình sự). Thủ tục MCHHP được quy định cụ thể tại điều 238, Bộ luật tố tụng hình sự.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học