cho thuê xe tại hà nội

Luật học

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tác giả: Luật học

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ:

có thể coi là phân ngành của luật kinh tế quốc tế, là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm của luật quốc tế điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các chủ thể của luật quốc tế (trên bình diện công pháp quốc tế).

Nguồn của LTMQT bao gồm điều ước quốc tế, tập quán quốc tế. Điều ước quốc tế là nguồn cơ bản của LTMQT. Các điều ước này thể hiện ý chí của các bên tham gia kí kết, thể theo các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

Trong quan hệ thương mại quốc tế, các tập quán quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều tập quán được hình thành hàng trăm năm trước đây vẫn được tuân thủ, được các bên thừa nhận và không cần thiết phải đưa vào nội dung các điều ước cụ thể được kí kết giữa các bên.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học