cho thuê xe tại hà nội

Luật học

LUẬT KINH TẾ

Tác giả: Luật học

LUẬT KINH TẾ:

luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh cũng như trong quá trình quản lí các hoạt động này từ phía nhà nước. Khái niệm, nội dung, phạm vi LKT thay đổi cùng với sự thay đổi cơ chế quản lí kinh tế. Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ, LKT là tổng hợp các quy phạm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh giữa các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa với nhau và giữa nhà nước với các tổ chức kinh tế trên cơ sở và trong nội dung các kế hoạch kinh tế. Đối tượng điều chỉnh LKT là quan hệ mang yếu tố tài sản và yếu tố tổ chức và nội dung của kế hoạch. Chủ thể chủ yếu của LKT là các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa (quốc doanh, tập thể). Trong cơ chế kinh tế thị trường, LKT điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh giữa các tổ chức kinh tế (các doanh nghiệp) hoạt động trong nền kinh tế thị trường và các quan hệ phát sinh từ quá trình Nhà nước điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế. Đối tượng điều chỉnh của LKT là các quan hệ tài sản giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lí nhà nước. Các nhóm chính của nó gồm: quan hệ tài sản giữa các doanh nghiệp trong việc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, vay vốn... nhằm thực hiện các kế hoạch kinh tế, các mục tiêu sản xuất kinh doanh của mình hoặc của nhà nước; các quan hệ giữa các doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước quản lí kinh tế - tài chính nhằm thực hiện việc điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh; một số quan hệ kinh tế nội bộ phát sinh giữa các bộ phận cấu thành của các doanh nghiệp.

Chủ thể của LKT bao gồm: các doanh nghiệp quốc doanh (xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp liên hợp); các doanh nghiệp tư nhân (xí nghiệp, công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần); các doanh nghiệp tập thể (các hợp tác xã, các tổ hợp sản xuất). Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, ngành luật điều chỉnh các nhóm quan hệ trên được gọi là luật thương mại. Ở Việt Nam có Luật thương mại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học