cho thuê xe tại hà nội

Luật học

LUẬT HÀNH CHÍNH

Tác giả: Luật học

LUẬT HÀNH CHÍNH:

ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lí nhà nước, tức là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành của các cơ quan quản lí nhà nước thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cũng như của các cơ quan nhà nước khác (quan hệ tổ chức công tác nội bộ của cơ quan quyền lực nhà nước, toà án, viện kiểm sát các cấp) và của các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động đó, tức là những hoạt động có tính chất chấp hành điều hành của các cơ quan quản lí nhà nước.

Nguồn của LHC ở Việt Nam bao gồm: Hiến pháp 1992; luật (vd. Luật tổ chức chính phủ 30.9.1992, Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân đã sửa đổi, bổ sung 21.6.1994); pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (vd. Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính ngày 6.7.1995); nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị của chính phủ và thủ tướng chính phủ (vd. Nghị định số 15 - CP ngày 2.3.1993 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, Quyết định số 763 - TTg ngày 19.12.1994 của thủ tướng chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã); quyết định, thông tư, chỉ thị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác thuộc chính phủ; nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp; quyết định và chỉ thị của uỷ ban nhân dân; một số văn bản của các cơ quan đảng, tổ chức xã hội.

LHC quy định việc tổ chức các cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan đó và cán bộ nhân viên, cũng như của các cơ quan tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội và công dân trong lĩnh vực quản lí nhà nước. Việc thực hiện các quy định của LHC là bắt buộc và được bảo đảm bằng các biện pháp thuyết phục và cưỡng chế nhà nước.

Quan hệ LHC phát sinh trong quá trình thực hiện quy phạm LHC là quan hệ giữa một bên là cơ quan nhà nước, tổ chức và nhân viên có thẩm quyền quản lí nhà nước và bên kia là các đối tượng quản lí (bao gồm cơ quan tổ chức nhà nước, công dân, người nước ngoài, tổ chức kinh tế, xã hội). Quan hệ này thường phát sinh theo ý chí của cơ quan có thẩm quyền quản lí hành chính nhà nước, ý chí hành chính đơn phương. Đó là quan hệ quyền lực - phục tùng. Sự kiện pháp lí làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính là ban hành văn bản pháp luật, hành vi con người, thiên tai, vv. Đối tượng (khách thể) của quan hệ LHC trong đa số trường hợp là hoạt động của con người, hành vi của con người. Ngoài ra còn một số loại tài sản nhất định. Hệ thống LHC bao gồm phần chung và phần riêng. Phần chung là tổng hợp những quy phạm quy định các nguyên tắc quản lí nhà nước; địa vị pháp lí của các cơ quan quản lí nhà nước; chế độ phục vụ, công vụ nhà nước, địa vị pháp lí của các chủ thể khác. Các biện pháp quản lí, các phương thức bảo đảm pháp chế và kỉ luật trong quản lí nhà nước. Phần riêng bao gồm những quy phạm điều chỉnh những ngành và lĩnh vực quản lí nhà nước nhất định.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học