cho thuê xe tại hà nội

Luật học

LUẬT GIÁO DỤC

Tác giả: Luật học

LUẬT GIÁO DỤC:

đạo luật quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm những vấn đề quan trọng nhất của việc thể chế hoá cơ cấu và hoạt động giáo dục của một quốc gia: nền tảng tư tưởng, nguyên tắc, cơ cấu hệ thống giáo dục, hoạt động và quản lí hệ thống giáo dục.

Trên thế giới có một số LGD điển hình như: Luật cơ bản về giáo dục (Nhật, 1947); Luật định hướng về giáo dục (Pháp, 1989); Luật giáo dục (Inđônêxia, 1988), vv.

Ở Việt Nam, LGD được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kì họp thứ IV thông qua ngày 2.12.1998. Ngày 11.2.1998, chủ tịch nước đã kí lệnh công bố, có hiệu lực từ ngày 1.6.1999. Luật quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục với 9 chương, 110 điều, nội dung bao gồm: Chương 1: Những quy định chung; Chương 2: Hệ thống giáo dục quốc dân được quy định 5 mục: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và phương thức giáo dục không chính quy; Chương 3: Nhà trường và cơ sở giáo dục khác được quy định 4 mục: tổ chức hoạt động cuả nhà trường, nhiệm vụ và quyền hạn cuả nhà trường, các loại trường chuyên biệt, tổ chức và hoạt động cuả các cơ sở giáo dục khác; Chương 4: Nhà giáo được quy định ba mục: nhiệm vụ và quyền cuả nhà giáo, đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và chính sách đối với nhà giáo; Chương 5: Người học được quy định hai mục: nhiệm vụ và quyền cuả người học và chính sách đối với người học; Chương 6: Nhà trường, gia đình và xã hội; Chương 7: Quản lí nhà nước về giáo dục được quy định bốn mục: nội dung quản lí nhà nước và cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục, đầu tư cho giáo dục, quan hệ quốc tế về giáo dục và thanh tra giáo dục; Chương 8: Khen thưởng và xử lí vi phạm; Chương 9: Điều khoản thi hành.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học