cho thuê xe tại hà nội

Luật học

“LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM”

Tác giả: Luật học

“LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM”:

 luật do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 1987, được sửa đổi vào các năm 1990, 1992, 1996. "LĐTNNTVN" hiện hành được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kì họp thứ 10 thông qua 12.11.1996 và được chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 23.11.1996. Luật gồm 68 điều, chia thành 6 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Hình thức đầu tư; Chương III: Biện pháp bảo đảm đầu tư; Chương IV: Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chương V: Quản lí nhà nước về đầu tư nước ngoài; Chương VI: Điều khoản thi hành.

Luật quy định các lĩnh vực và địa bàn đầu tư được Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích. Về lĩnh vực khuyến khích đầu tư, luật quy định: a) Sản xuất hàng xuất khẩu; b)Nuôi, trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; c) Sử dụng công nghệ cao, kĩ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển; d) Sử dụng nhiều lao động, chế biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam; đ) Xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng. Địa bàn khuyến khích đầu tư gồm: a) Miền núi, vùng sâu, vùng xa; b) Những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

"LĐTNNTVN" quy định 3 hình thức đầu tư: 1) Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh; 2) Doanh nghiệp liên doanh; 3) Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Luật quy định về phương thức đầu tư mới: hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

"LĐTNNTVN" 1996 quy định những bảo đảm và khuyến khích đầu tư nước ngoài về thuế, về chuyển lợi nhuận, về tái đầu tư trên cơ sở nguyên tắc nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ sở hữu đối với vốn đầu tư và các quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi và quy định thủ tục đơn giản, nhanh chóng cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học