cho thuê xe tại hà nội

Luật học

KIỂU PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

KIỂU PHÁP LUẬT:

khái niệm chỉ những đặc trưng của các chế độ pháp luật trong các nhà nước thuộc cùng một kiểu. Ứng với các kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa có các KPL chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa. KPL chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản là các KPL đều dựa trên cơ sở của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp bóc lột - chủ sở hữu, hợp pháp hoá sự bóc lột về mặt kinh tế, sự thống trị về mặt chính trị, văn hoá... của các giai cấp này đối với xã hội. Đặc trưng của KPL chiếm hữu nô lệ là sự phi nhân tính, coi bộ phận lớn dân cư - những người nô lệ, chỉ là công cụ biết nói của chủ nô, cho phép chủ nô có toàn quyền mua hay bán, sử dụng hay giết bỏ, làm quà tặng hay biếu xén, thế chấp hay thừa kế, được trừng trị bằng những hình phạt tàn khốc đối với những nô lệ bỏ trốn hay có âm mưu chống lại. Pháp luật phong kiến phân chia xã hội thành các giai cấp, đẳng cấp với những quyền lợi, nghĩa vụ khác nhau tuỳ theo địa vị xã hội; xác nhận và bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi của các tầng lớp phong kiến, quý tộc, duy trì tình trạng nửa nô lệ của những nông nô, tá điền, những nghĩa vụ nặng nề và những hình phạt tàn khốc đối với họ. Sự thay thế KPL phong kiến bằng KPL tư sản là một bước tiến bộ của lịch sử. Pháp luật tư sản giải phóng con người khỏi mọi sự lệ thuộc phong kiến, tuyên bố mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thừa nhận các quyền tự do kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khẳng định quyền tư hữu là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, củng cố phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện của chế độ tư sản, những người lao động phần lớn chỉ có sự bình đẳng và những quyền pháp lí hình thức do không có những điều kiện vật chất cần thiết cho việc thực hiện. Đó chính là tính hình thức và giả tạo của pháp luật tư sản. Pháp luật tư sản là một hệ thống phát triển toàn diện, đáp ứng được yêu cầu về quản lí xã hội của giai cấp tư sản. KPL xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân lao động, các lợi ích chính đáng của mọi giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau trong xã hội. Pháp luật xã hội chủ nghĩa trở thành phương tiện lãnh đạo nhà nước và xã hội của chính đảng của giai cấp công nhân, là công cụ có hiệu quả để quản lí xã hội, chỗ dựa của nhân dân trong việc thực hiện quyền lực của mình, là vũ khí sắc bén để bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học