cho thuê xe tại hà nội

Luật học

KIỂU NHÀ NƯỚC

Tác giả: Luật học

KIỂU NHÀ NƯỚC:

tổng thể các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội và những điều kiện phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội là cơ sở khoa học để phân chia các nhà nước trong lịch sử thành các kiểu. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội tương ứng với một KNN nhất định: tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ có KNN chủ nô; tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội phong kiến có KNN phong kiến; tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa có KNN tư sản; tương ứng với giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa có KNN xã hội chủ nghĩa.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học